بطری ها یا باریل های شیردار و بدون شیر از سایز 1 لیتر تا 50 لیتر

ظرف (کربوی) گرد 10 لیتری

تومان
کربوی 10 لیتری دسته دار پلی پروپیلن (pp) قابل اتو کلاو مخصوص نگه داری انواع مایعات و مواد شیمیایی

ظرف (کربوی) گرد 10 لیتری

تومان
کربوی 10 لیتری دسته دار شیر دار پلی پروپیلن (pp) قابل اتو کلاو مخصوص نگه داری انواع مایعات و مواد

ظرف (کربوی) گرد 20 لیتری 20 لیتری

تومان
کربوی 20 لیتری دسته دار شیر دار پلی پرولین (pp) قابل اتو کلاو مخصوص نگه داری انواع مایعات و مواد

ظرف (کربوی) گرد 20 لیتری دسته دار

تومان
کربوی 20 لیتری دسته دار پلی پروپیلن (pp) قابل اتو کلاو مخصوص نگه داری انواع مایعات و مواد شیمیایی

ظرف (کربوی) گرد 25 لیتری

تومان
کربوی 25 لیتری دسته دار پلی پرولین (pp) قابل اتو کلاو مخصوص نگه داری انواع مایعات و مواد شیمیایی