پیپت های پاستور سایز 1 و 3 میلی Dnase/Rnase and Pyrogen free مخصوص IVF و کار با سلول ها در حالت های تک استریل، پک استریل و غیر استریل