بطری های محیط کشت استریل و Dnase/Rnase Free در سایزهای 125، 250، 500 و 1000 میلی لیتر