کرایو باکس های 81 و 100 خانه تانک ازت برای سایزهای 2 و 5 میلی لیتر