فلاسک های کشت سلول فیلتردار، بدون فیلتر، بچسب و نچسب

نمایش دادن همه 11 نتیجه

فلاسک درب ساده کشت سلول چسبنده استریل 12,5 سانتی متر مربع

35,400 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب ساده کشت سلول چسبنده استریل 175 سانتی متر مربع

117,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب ساده کشت سلول چسبنده استریل 25 سانتی متر مربع

31,900 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب ساده کشت سلول چسبنده استریل 75 سانتی متر مربع

59,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول چسبنده استریل 175 سانتی متر مربع

122,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول چسبنده استریل 25 سانتی متر مربع

32,900 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول چسبنده استریل 75 سانتی متر مربع

61,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول نچسب استریل 175 سانتی متر مربع

132,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول نچسب استریل 25 سانتی متر مربع

36,800 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتر دار کشت سلول نچسب استریل 75 سانتی متر مربع

65,500 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی

فلاسک درب فیلتردار کشت سلول چسبنده استریل 12,5 سانتی متر مربع

35,900 تومان
کد محصول جنس محصول نوع درب سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی فلاسک(ml) حجم کل(ml) چسبندگی کف محصول استریلیتی بسته بندی