پلیت های کشت سلولی چهارخانه، شش خانه، دوازده خانه، بیست و چهار خانه، چهل و هشت خانه، نود و شش خانه،

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

پلیا کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 384 خانه ته صاف

495,000 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه (mm) سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 4 خانه

46,300 تومان
کد محصول جنس محصول ابعاد بیرونی (mm) ابعاد خانه (mm) سطح مقطع رشد(cm²) حجم عملکردی (ml) چسبندگی کف محصول بسته

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 12 خانه

69,700 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه (mm) سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 24 خانه

69,700 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه17.50 سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی بسته

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 48 خانه

69,700 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه (mm) سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 6 خانه

69,700 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه (mm) سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی

پلیت کشت سلول یکبار مصرف استریل چسبنده 96 خانه U شکل

86,700 تومان
کد محصول ابعاد بیرونی (mm)  نوع ته پلیت   ابعاد خانه (mm) سطح رشد مقطع (cm²)  حجم عملکردی (ml)  چسبندگی استریلیتی