رک ها یا باکس های نگه داری میکروتیوب ها در فریزر به صورت 81 و 100 خانه