سرسمپلرهای فیلتردار و بدون فیلتر Dnase/Rnase, Pyrogen freeدر سایزهای مختلف

سرسمپلر 10-0.5 داخل رک, فیلتر دار پایه کوتاه, Low Retention

290,000 تومان
سسمپلر کریستالی داخل رک فیلتر دار پایه کوتاه سایز 10-0.5 Low Retention Rnase/Dnase free هر رک شامل 96 عدد سرسمپلر

سرسمپلر 10-0.5, بدون فیلتر

485,000 تومان
سرسمپلر شفاف بدون فیلتر پایه کوتاه سایز 10-0.5 Rnase/Dnase free در بسته های 1000 عددی

سرسمپلر 20-0.5, بدون فیلتر

485,000 تومان
سرسمپلر کریستالی بدون فیلتر پایه بلند سایز 20-0.5 Rnase/Dnase free در بسته بندی های 1000 عددی

سرسمپلر 10-0.5 داخل رک, بدون فیلتر پایه کوتاه

165,000 تومان
سرسمپلر کریستالی داخل رک بدون فیلتر پایه کوتاه سایز 20-0.5 Rnase/Dnase free هر رک شامل 96 عدد سرسمپلر است

سرسمپلر 10-0.5 داخل رک, فیلتر دار پایه کوتاه

280,000 تومان
سرسمپلر کریستالی داخل رک فیلتر دار پایه کوتاه سایز 10-0.5 Rnase/Dnase free هر رک شامل 96 عدد سرسمپلر است