پیپت های سرولوژی Dnase/Rnase and Pyrogen free تک استریل در سایزهای 1، 2، 5، 10، 25 و 50 میلی لیتر